ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

  • ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗವಿಮಠ ಆವರಣ ಕೊಪ್ಪಳ -583231
  • sghighschoolkpl@gmail.com
  • 08539-221026

    X