ಶಾಲೆಯ ವಿಷನ್ (ಕಾಣ್ಕೆ)

VISION
To Be The Institute Of Preferred Choice By Ushering The Convergence Of Knowledge, Skills And Values In Education

ಧ್ಯೇಯ
ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ
ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಆದ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದೇ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಧ್ಯೇಯ.

MISSION
To Provide Relevant Education By Integrating The Best Faculties And Infrastructure So That The Students Can Withstand The Test Of Time And Be Of Utmost Benefit To The Society

ಉದ್ದೇಶ
ಪ್ರಚಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಣಿತ ಬೋಧಕರೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆಗರಿಷ್ಠ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದೇ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಉದ್ದೇಶ.

X